Projecten

MOEDERS VOOR VREDE

Vredesactiviste Jennie Vanlerberghe heeft in 1991 Moeders voor Vrede opgericht als filiaal van Mothers for Peace dat in datzelfde jaar in het leven geroepen was door vrouwen in Kroatië en Bosnië bij aanvang van de Balkanoorlog. De vrouwen kwamen op straat en smeekten om dialoog in plaats van geweld. Moeders voor Vrede streeft ernaar om vrouwen te betrekken in vredesgesprekken en ijvert voor de zorg voor vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden. Sinds 2002 is Moeders voor Vrede ook actief in Afghanistan.

Deze organisatie heeft een viertal werkgebieden waarbij vrouwen in oorlogsgebieden centraal staan en actief bij betrokken zijn : alfabetisering van vrouwen (Engelse les); kleinschalige bijenteelt, kippenteelt en schapenhouderij; de gezondheidszorg van moeder en kind; en kleine productie-eenheden voor pottenbakken en naaiateliers.

Het is niet gemakkelijk om tegenwoordig in de Afghaanse maatschappij dingen te veranderen ten gunste van vrouwen. Toch heeft de organisatie Moeders voor Vrede ondertussen al een 36-tal scholen voor vrouwen en een 56-tal ziekenhuizen/dispensaria, ook exclusief voor vrouwen, kunnen oprichten. Ze leiden nu ongeveer 50.000 vrouwen per jaar op om te leren lezen en schrijven.

ACOPAMEC

Michel Ramon, voormalig pastoor van Jabbeke, heeft ACOPAMEC opgericht in 1990 in Salvador da Bahia, Brazilië. Het schooltje met een 30-tal kinderen van toen is nu uitgegroeid tot een instelling waar 2000 jongeren, kinderen en families worden begeleid en opgevangen.

Dat gaat van kinderopvang, opvanghuisjes voor meisjes die geplaatst zijn door justitie, een beroepsafdeling waar jongeren een 10-tal beroepen kunnen aanleren, een bakkerij, een confectieatelier, een tandlabo en allerhande kunst- en cultuurprojecten.

Het merendeel van de kinderen en jongeren die Acopamec bereikt met de vormingsprogramma’s komen uit heel arme gezinnen. Het is dikwijls een strijd om te overleven. Niet zelden zijn de kinderen slachtoffer van kinderarbeid, fysische en psychologische mishandeling, drugshandel en prostitutie. Acopamec probeert een veilige oase te zijn in deze wereld.

POPOKABAKA

Sedert 2004 engageert het AZ Sint Lucas uit Assebroek zich, via de vzw Memisa, om het Congolees ziekenhuis in Popokabaka beter te laten functioneren. In die periode zijn onder andere zonnepanelen geplaatst, zijn de waterciternes gerenoveerd en is het afvalbeleid op punt gezet. Tweejaarlijks gaat een team van artsen en verpleegkundigen, onder impuls van Annemie De Mulder uit Varsenare, van bij ons naar Congo om hun collega's ter plaatse bij te scholen in pre- en post natale zorg, een aantal basistechnieken en handhygiëne.

Nog steeds sterft 1 op 25 vrouwen als gevolg van problemen tijdens de zwangerschap of de bevalling. De hygiëne van douches, operatiezaal en toiletten zijn momenteel een eerste prioriteit.

De klemtoon ligt op duurzaamheid van de projecten en de zelfredzaamheid van het plaatselijk personeel, waarbij rekening gehouden wordt met de eigenheid van de mensen ter plaatse.

VAKANTIEWIJZER - klik hier voor artikel verschenen in Rotary Contact 2015

Rotaryclub Jabbeke heeft het initiatief genomen om een lange termijn project op te starten. Dit is VAKANTIEWIJZER geworden. Vakantiewijzer zal inclusieve vakanties aanbieden voor personen met een beperking en/of voor hun netwerk (gezin/familie/een voorziening/scholen). Wij geloven in recht op vakantie voor iedereen, dus ook voor personen met een beperking en hun netwerk. Het vernieuwende element in dit project is dat we vakanties willen aanbieden op een inclusieve manier. Dit betekent dat de mensen met een beperking de mogelijkheid zullen hebben om hun vakantie te beleven waar ook mensen zonder beperking hun vakantie doorbrengen. Navraag in de sector heeft uitgewezen dat er een grote nood is aan dergelijke projecten. Sedert begin vorig jaar werken we hiervoor samen met vzw De Kade (een overkoepelende organisatie van regionale instellingen voor mensen met een beperking) die voor de nodige omkadering zal zorgen. De communicatie tussen de gasten en de verblijfcentra, het opzetten van een specifiek dagprogramma maken deel uit van de diensten die ze zullen aanbieden. De andere partner is Tannine et Cuisine, waar de families hun vakantie zullen kunnen doorbrengen. De opbrengst van de voorbije en de toekomstige Smulgordels zullen grotendeels nodig zijn voor dit project. Rotaryclub Jabbeke zal in het begin zorgen voor financiële ondersteuning opdat de eerste jaren zouden kunnen overbrugd worden totdat het project self supporting (eventueel met subsidies) zal zijn.

VAKANTIEWIJZER update 2015 

  1. 9 vakantieverblijven werden geselecteerd waar onze gasten hun vakantie kunnen doorbrengen. 6 liggen in de omgeving van Brugge, 3 in Nederland en 1 in Portugal. Deze vakantieverblijven werden geselecteerd op basis van de criteria waaraan een inclusief hotel moet voldoen.
  2. Een toeristisch programma werd uitgewerkt voor de gemeenten Jabbeke, De Haan en Moerkerke. Andere gemeenten zijn in opmaak. Onze gasten krijgen dit programma aangeboden en zijn vrij om hieruit te kiezen.
  3. Heel wat inspanningen werden geleverd om het project kenbaar te maken:
  4. Ontwikkelen van een website via De Kade: www.vakantiewijzer.org
  5. opmaak en distributie van een folder
  6. voorstelling van het project bij diverse organisaties die al of niet mensen met een beperking begeleiden
  7. publicaties in tijdschriften

 

 HACHIKO

Gesticht in 1994.  Hachiko staat voor: Honden Africhtings-Centrum voor Hulp d.m.v. Kleine Opdrachten.

Hachiko vzw leidt jaarlijks een 12-tal assistentiehonden op voor mensen met een motorische handicap of epilepsie.  Ze maakt daarvoor gebruik van de eeuwenoude band die mens en hond verenigt.  Op dit moment zijn er 147 werkende koppels.

Zowel hulphonden voor mensen met een motorische handicap als meldhonden voor mensen met epilepsie worden speciaal opgeleid om hun baasjes de kans te geven een aantal moeilijke of voor hen onmogelijke taken toch te verrichten.  Bovendien helpt de hond het sociale isolement rond de handicap doorbreken.
Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje.  Méér nog: de assistentiehond wordt een steun, een toeverlaat en opent de deur naar een hogere levenskwaliteit.  Niet alleen de bewegingsvrijheid vergroot, door zijn aanwezigheid bevorder de assistentiehond de sociale contacten en wordt de maatschappelijke (re)integratie een stuk makkelijker.

Hulphond

Een hulphond kent meer dan 50 commando’s, gehoorzaamt in alle omstandigheden en verleent zijn baasje talloze diensten zoals: voorwerpen oprapen en brengen, deuren openen en sluiten, licht- en liftschakelaars bedienen, helpen bij het winkelen, hulp van derden inroepen… ontelbare kleine taken waarmee gehandicapten het moeilijk kunnen hebben.

Meldhond

Een seizure response dog wordt opgeleid om een of meerdere belangrijke zaken te doen, meestal onmiddellijk na een epileptische aanval: bv. een alarmknop induwen, de persoon wakker maken, de telefoon of medicatie aanreiken.  Hij kan ook helpen gevaarlijke situaties te vermijden door bv. extra concentratie te eisen bij het oversteken of afstand te houden van rivieroevers en afgronden.
Sommige meldhonden worden seizure alert dog, wat betekent dat zij een aanval voelen aankomen en hun baasje op de een of andere manier verwittigen.

Kosten

Het spreekt vanzelf dat de opleiding van zo’n hond aanzienlijke kosten met zich meebrengt.  De toewijzing van één volledig afgewerkte assistentiehond kost de vereniging ongeveer € 16.000 (aankoop en opleiding van de honden, dierenartskosten, follow up…).  Hiervoor is de vzw momenteel vooral afhankelijk van giften en sponsoring.  Dit en de steun van veel sympathisanten maken het mogelijk dat onze assistentiehonden volledig gratis worden geschonken.

Hoe kan u helpen?

- Koop en/of verkoop ons promotiemateriaal.
- Neem deel aan onze activiteiten.
- Stort op rekening nr. BE96 0681 0525 2505 of doneer maandelijks een bedrag via een doorlopende opdracht.  Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.  Vanaf € 20 per jaar ontvangt u onze driemaandelijkse HHH-GAZET.
- Vertel over assistentiehonden en overtuig anderen ons te steunen.
- U kan ook ( een deel van ) uw nalatenschap schenken.  Neem hiervoor best contact op met uw notaris.

Poverello

De naam betekent in het Italiaans: “ kleine arme man “.   Franciscus van Assisi werd zo genoemd.
Poverello is een tehuis voor kansarmen en daklozen, gesticht in 1976 door Jan Vermeire.  Deze was dokter en sexuoloog.  Hij kwam zo onder de indruk van de armoede in Brussel, dat hij op zijn 54ste, zijn beroep liet staan en zich vestigde in de Marollen en er zorgde voor goedkoop voedsel, kleding en huisvesting voor daklozen.
Thans zijn er 13 vertakkingen, waarvan één te Brugge in de Goezeputstraat 27.
Elke weekdag worden er kansarmen opgevangen vanaf 9 uur.  Zij krijgen er koffie of frisdrank aan 0,20 € en ’s middags een warme maaltijd voor 1 €.  Er wordt gezorgd voor een zo goed mogelijke sfeer, getracht een luisterend oor te zijn voor hun problemen en er wordt gezocht naar oplossingen.  Kortom een warme thuisbasis.

 

Daarnaast worden voor behoeftigen, vooral mensen met kinderen, elke woensdag voedselpaketten uitgedeeld.
Omdat het gaat om mensen aan de rand en het soms moeilijk is om in orde te zijn met allerlei administratieve richtlijnen is gekozen voor een VZW zonder subsidie.  
Giften zijn wel fiscaal aftrekbaar.
Naast warme maaltijden en goedkope drankjes zijn er kosten voor onderhoud, keukeninstallatie en regelmatige aanpassingen aan het oude pand.
Thans zijn er buitengewone kosten voor de vervanging van de motor van een grote diepvries en moet er een afdak verruimd en vernieuwd worden.
Alle medewerkers zijn onbezoldigd en werken in los verband.  De organisatie is niet zo eenvoudig omdat er iedere dat voldoende hulp moet aanwezig zijn.  De leiding is toevertrouwd aan Zuster Cecile Haelewyn die alles coördineert ( eerste opvang nieuwelingen, eetbonnetjes uitdelen, vrijwilligers inschakelen, voedselaanbiedingen opvangen en vervoer regelen, dagelijks instaan voor bereiding van warme maaltijden, diverse telefoons, enz..
Regelmatig komen er jongeren uit diverse scholen helpen zodat zij opleiding krijgen en inzicht verwerven in de problemen van armoede.
Aldus groeit er solidariteit tussen armen en zij die voor hen helpen zorgen.  Dit is dan de rijkdom van Poverello.

Adres: Goezeputstraat 27  8000 Brugge
Tel.: 050/34 06 72       GSM ( Zuster Cecile ) 0476/69 68 45

Rek.nr.: 001-1682427-38 ( Poverello Brugge ) evt. vermelden “ Fiscaal attest gewenst

BUSO Ravelijn  Sint-Michiels Brugge

Ravelijn is een school voor matig en ernstig mentaal beperkte leerlingen (ook ASS) voor de leeftijd 13 - 21 jaar. De leerlingen worden voorbereid op werk in het dagcentrum (OV1) of beschutte werkplaats (OV2). Er wordt hen sociale vaardigheden en zelfredzaamheid aangeleerd (koken, tuinieren, atelier enz.). 
Ravelijn start in de loop van volgend jaar met een bouwproject waarin zowel nieuwbouw, verbouwing en renovatie vervat zijn. De sponsoring die ons wordt aangeboden kan op verschillende manieren aangewend worden:
In de planning zitten o.a.:

  • een nieuw dierenpark: De leerlingen van opleidingsvorm 1 krijgen in hun programma dierenverzorging aangeboden. Het huidige dierenpark is verouderd en zal ook een nieuwe locatie krijgen. Daarvoor zal een kleine stal gebouwd worden waar we alle dieren kunnen voederen en herbergen.
  • renovatie klaslokaal met keuken: In opleidingsvorm 2 worden er veel kooklessen georganiseerd. De leerlingen leren daar gezinsmaaltijden bereiden. Soms worden ook grotere hoeveelheden van een bepaald product klaargemaakt. Deze keuken wordt volledig gerenoveerd en aangepast aan de noden van deze lessen.
  • een nieuwe relaxatieruimte voor bezinning en rust: Vooral voor de leerlingen met grotere beperkingen bestaat de behoefte om tijdens de lesmomenten van relaxatie de rust op te zoeken. We willen in de school een aparte ruimte creëren om de relaxatie in de praktijk te kunnen brengen. De huidige relaxatieruimte was een voorlopige oplossing.

Vanaf de start van de bouwwerken zal duidelijk worden welk van de drie projecten de voorkeur zal krijgen. Ravelijn is erg blij met de steun waarop we zullen kunnen rekenen voor de uitbouw van dit project!

 

VZW Zorghuis Oostende Pater Pirelaan

Johan Valcke is voorzitter van VZW ZORGHUIS en tevens ook inkomend voorzitter van Rc Gistel.
Els Cappelle, die hem vergezelt, ligt aan de basis van de oprichting van het eerste Zorghuis, gelegen in de Pater Pirelaan in Oostende. Zij is zelf getroffen door borstkanker.
Met de materiële en operationele steun van de beide Oostendse ziekenhuizen, met de financiële inbreng van particulieren, bedrijven, service clubs, maar vooral dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers heeft het Zorghuis haar eerste gasten kunnen opvangen vanaf maart van dit jaar.
Dit "bijna-als-thuis" huis met 4 bedden zorgt voor de opvang en begeleiding (dag en nacht, 7 dagen op 7!) van alleenstaande chemopatiënten tijdens de moeilijkste dagen van hun behandeling. Gemiddeld verblijven de gasten 4 dagen in het Zorghuis.
Er wordt een vergoeding aangerekend van 30 € per 24 uur verblijf. Hiervan wordt 15 € terugbetaald door de mutualiteiten waarmee akkoorden afgesloten werden.Het Zorghuis wordt gerund door een bezoldigd halftijdse coördinator.
De voornaamste bekommernisen van de initiatiefnemers zijn: voldoende middelen verzamelen om het project levensvatbaar te houden, het bestaan van het Zorghuis bij zoveel mogelijk mensen kenbaar maken en meewerken aan de oprichting van meerdere zorghuizen in het land.

”Het Witte Huis" Spermalie Loppem

Luc Neirinck is groepschef. Er worden  mensen met een minimale mentale handicap opgevangen.
32 mensen onder begeleiding. 12 full-time begeleiders. Er worden bijvoorbeeld nestkastjes gemaakt, fitness-begeleiding muziek, kunstbeoefening en andere. Een nieuwe uitdaging zou het internet-medium zijn!